чл.62 ал.5 от КТ

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от 2014 г. и бр. 23 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)“.

§ 2. В чл. 3, ал. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“

2. Точка 3 се изменя така:„

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) дата на сключване на трудовия договор;

в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;д) размер на основното трудово възнаграждение;е) дата на прекратяване на договора;“.

3. В т. 4 буква „а“ се изменя така:„

а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението;“.

§ 4. В чл. 5а, т. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

§ 5. В чл. 5б, т. 2 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:„

(1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „в“ се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви „в“ и „е“.“

2. Алинея 2 се изменя така:„(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1,

  • , служебен номер, издаден от НАП на работодателя,
  • ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя,
  • датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение,
  • датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока,
  • както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.“

3. В ал. 3 и 4 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

§ 7. В чл. 8, ал. 3 след думите „коригира данните“ се добавя „в“.

§ 8. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

чл.62 ал.5 от КТ

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор

Информацията е взета от: Държавен вестник
брой: 12, от дата 8.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.