Счетоводство

Счетоводство на МСП и микропредприятията.

Имате ли микро-бизнес или МСП?

Може да искате да се възползвате от опростените счетоводни правила.

Дружествата с ограничена отговорност с всякаква големина, които извършват дейност в ЕС, трябва да изготвят и съхраняват годишни счетоводни отчети и финансови отчети, които трябва да бъдат изпращани до съответния национален търговски регистър.

Дружества, регистрирани на фондовата борса

Дружествата, регистрирани на фондовата борса – техните ценни книжа се търгуват на регулиран пазар – трябва да изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с единен набор от международни стандарти, наречен Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Тези стандарти се разработват от независим счетоводен орган – Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Други дружества с ограничена отговорност

По правило дружествата, които не са регистрирани на фондовата борса, не трябва да следват Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Повечето държави от ЕС обаче позволяват използването на МСФО за консолидираните отчети на тези дружества.

Освен това някои държави от ЕС позволяват или изискват използването на МСФО за индивидуалните финансови отчети на някои дружества, които не са регистрирани на фондовата борса – вижте преглед на възможностите за счетоводно отчитане в различните страни от ЕС.

Въпреки че правилата за счетоводно отчитане се различават в зависимост от размера на вашето дружество, всички финансови отчети трябва да включват поне следното:

  • счетоводен баланс
  • отчет за приходите и разходите
  • обяснителни бележки.

МСП подлежат на опростен режим на отчитане. Микропредприятията могат да следват отделен, още по-лек режим в зависимост от държавата от ЕС, в която са установени.

Научете дали можете да се възползвате от опростени правила

Проверете ТУК дали вашето предприятие може да се възползва от някой от опростените режими.

Статията е взета от Вашата Европа.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)? БГАКАУНТ ЕООД

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.