регистрация на фирма

Регистрация на фирма /едно/две/три / и готово!

1. Свържи се с нас по телефона

Работим онлайн, както  така и на място в офиса ни в Пловдив. От онлайн регистрация на фирма се възползват клиенти както от България така  и от чужбина. (Вероятно вече си видял препоръки за нас в Google и Facebook.)

2. Получаваш и подписваш документите

Изготвяме всички нужни документи за регистрацията. Ако си избрал онлайн регистрация – изпращаме документите по e-mail веднага след направена и заплатена поръчка. От теб се очаква да ни ги върнеш с подпис – по e-mail (сканирани или снимани). Ако избереш да ни посетиш в офиса  – подписваш документите  на място.

3. Другото е наша грижа

След като документите са подписани, посетили сте  нотариус и банка – незабавно ще  регистрираме фирмата Ви в Търговски регистър. Процедурата там трае от 1 до 3 дни.

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Търговско дружество

Статията е взета от Уикипедия, свободната енциклопедия

Търговското дружество, наричано също компания или корпорация, е юридическо лице, създадено за извършването на търговска дейност.[1]

Дружеството е организация и корпорация с юридическа правосубектност, която обединява хора с обща цел, обикновено за печалба. Дружеството е субект, който съществува в законите на всяка съвременна държава и е приета правна рамка за управление на съвместната бизнес дейност на хората, която има предимства и недостатъци, за разлика от партньорството.

Идеята за дружествата е създадена през XVII век (въпреки че в 14 век има сходни тела в Скандинавия), за да се намалят рисковете при рисковите бизнес начинания. Докато собственикът на фирма, който не е в рамките на дадено дружество, е изложен на всички бизнес рискове и е лично отговорен за дълговете на бизнеса, в дружеството ситуацията е различна.

Правната идея на дружеството е, че дружеството, в рамките на което се извършва цялата бизнес дейност, е отделна правна структура (тяло), която е различна от нейните учредители и собственици. Основателите обикновено са собственици на дружеството чрез притежаването на акции и се наричат акционери.

Делът всъщност представлява пакет от договорни права и задължения, които титулярът дължи на дружеството и дружеството дължи на титуляра; Например, правото да участвате в печалбите на дружеството.

По този начин има почти пълно разделяне между юридическото лице на дружеството и акционерите. Ако например определена страна има иск или иск срещу дружеството, тя не може да съди акционерите. Адресатът на всеки проблем е самото дружество.

Дружеството и неговите акционери не са едно и също нещо. Само в специални случаи на крещяща нечестност или измама, съдът може да задейства процедура, с която позволява директно предявяване на искане към акционерите в дружеството.

Търговските дружества са най-честата организационна форма на съвременните предприятия. Те могат да имат различна структура и начин на функциониране, като българското търговско право разграничава няколко форми, главно според степента на отговорност на съдружниците:

Събирателно дружество (СД) – в него съдружниците отговарят за задължения на дружеството с цялото си имущество

Дружество с ограничена отговорност (ООД) – в него съдружниците отговарят за задължения на дружеството до размера на неговия уставен капитал – това означава, че при изцяло внесен капитал дружеството отговаря за задълженията си само със своята собственост, но не и със собствеността на съдружниците

Командитно дружество (КД) – съчетание на предходните две форми, при което част от съдружниците (командитери) са неограничено отговорни, а останалите (командитисти) – ограничено отговорни

Акционерно дружество (АД) – по отношение на отговорността на съдружниците е подобно на ООД, но има по-усложнена структура на управление, анонимност на съдружници и други особености

Командитно дружество с акции (КДА) – съчетава характеристики на КД и АД.

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.