публична администрация

Отговор:

Публична администрация и Органите за защита на данните имат на свое разположение различни инструменти в случай на неспазване.

В случай на вероятно нарушение може да бъде издадено предупреждение.

В случай на нарушение възможностите включват: порицание, временна или окончателна забрана на обработването.

В някои държави публичните органи също могат да бъдат обект на административни наказания.

Публична администрация трябва да направи справка с националния закон за защита на данните в своята държава.

Физическите лица могат да предявят иск за обезщетение, когато публичен орган е нарушил ОРЗД и те са понесли материални щети (например финансови загуби) или неимуществени щети (например загуба на репутация или психологически стрес).

ОРЗД гарантира, че ще им бъде предоставенообезщетение, независимо от броя на организациите, участващи в обработването на техните данни.

Обезщетението може да бъде предявено директно от публичния орган ( Публична администрация )или пред компетентните национални съдилища.

Позовавания

Източник на материала :

публична администрация


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 април 2016 година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,…………………… ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.