Обявяване на ГФО включва:

1.Счетоводен баланс.

2.Отчет за приходите и разходите.

3.Отчет за паричните потоци.

4.Отчет за собствения капитал.

5.Справка за /не текущите/ дълготрайни активи.

6.Приложения.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999