лични данни

НАП и Вашите лични данни

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Националната агенция за приходите.

Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в НАП е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

 • „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
 • „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите  данни:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на НАП – обслужване на лицата, установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски, обезпечаване и събиране на публични вземания, в това число и установяване на имущественото и финансово състояние на задължените лица, установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, надлежно информиране на клиентите на НАП, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

Националната агенция за приходите стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на орган на НАП;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на НАП, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от НАП и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до изпълнителния директор на НАП в офис на НАП, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни:

Националната агенция за приходите прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на  данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Как да получите информация за обработвани ваши лични данни от НАП

За повече информация относно политиката по защита личните данни в НАП, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с Агенцията чрез:

 • Информационния център на НАП, на тел. 0700 18 700, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа;
 • Официалната Интернет страница на НАП www.nap.bg/;
 • Електронен адрес /Имейл адрес: infocenter@nra.bg;
 • Длъжностните лица по защита на личните данни в структурите на НАП, както следва:
  • За Централно управление на НАП – Л. Лазаров, тел.:02/98593546;
  • За териториална дирекция на НАП София – В. Василев, тел.:02/98596717;
  • За териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – Е. Недялкова, тел.:02/98593427;
  • За териториална дирекция на НАП Пловдив – Д. Делийски, тел.:032/935421;
  • За териториална дирекция на НАП Варна  – Д. Новакова, тел.:052/360504;
  • За териториална дирекция на НАП Велико Търново – М. Манолов, тел.: 062/617266;
  • За териториална дирекция на НАП Бургас – Д. Неделчев, тел.:056/878324

Политиката е утвърдена със Заповед №ЗЦУ-746 от 25.05.2018 г. на изпълнителния директор на НАП

Информацията е от сайта на НАП :https://nra.bg/page?id=714


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)? БГАКАУНТ ЕООД

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.