финансови отчети

Във връзка с изменение на Наредба Н-18 от 02.07.2017г. , за фирмите използващи фискални устройства (касови апарати) за отчитане на продажбите на стоки / услуги в търговските обекти, отпада задължението за водене на книга за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства.

Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

За фирмите, за които отпада задължението за водене на касови книги е предвидено при работа с касови бележки от кочан, да водят специален регистър за ползваните касови бележки от кочан, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан.

Регистърът се съхранява в търговския обект.

Предвидено e да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се отнася за лицата, използващи ЕСФП.

Това улеснение ще стане възможно след като фърмуерите на устройствата бъдат актуализирани с функционалност за автоматичното генериране на дневните финансови отчети.

С последните промени в Наредбата е въведено изискване всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и записване във фискалната памет и КЛЕН.

За всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството се генерирани продажби /сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от задълженото лице.

Регламентирано е задължение за производителите / вносителите на фискални устройства в срок до 30.10.2019г. да предоставят за функционално изпълнение фискални устройства с копирана версия на фърмуера, осигуряващ изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31.03.2020г. фирмите са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден /24часа/, през които в устройството са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции.

Считано от влизане в сила на наредбата, търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финнсови отчети, но имат задължение за отпечатване на отчетите до реализиране на функционалността, за автоматично генериране на дневен финансов отчет, но не по-късно от 31.03.2020г.

Така отпечатаните отчети, по желание на лицето,могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финсови отчети на фискалното устройство за 2019г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан.

В случай, че дневните финансови отчети не се съхраняват в книгата / в търговския обект /, лицето следва да ги съхранява по подходящ начин в нормативно определените срокове и при поискване от ограните по приходите да ги предостави .

Регламентирана е и възможността за извършване на промени във фърмуера на устройството и подмяна на версията му чрез използване на втори канал, осигуряващ отдалечен достъп до фискалното устройство.

Тази промяна ще позволи автоматично и дистанционно да се обновява версията на фърмуера на ФУ от сервизните организации.

По отношение на лицата, използващи ЕСФП за отчитане на продажбите / зареждания на течни горива, в Наредбата е предвидена възможност за работа в авариен режим, в случай на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствията и след издадена заповед от Министъра на Финансите или оправомощено от него лице.

Този ред позволява да се осигури непрекъснатост на обектите в извънредни ситуации, като данни за реализирания оборот по време на авариен режим следва да се подават в НАП възстановяване на нормалната работа на ЕСФП.

Източник на материала: https://www.bsr.bg/

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.