ПИК-Персонален идентификационен код

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП.

 Чрез този код клиентите на администрацията могат :

1. да проверят:

 • какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени. 

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат:

 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

4. да получават по телефона справка за дължими данъци и осигуровки и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП

Услугата е достъпна на телефонния номер на Информационния център на НАП – 0700 18 700 и е предназначена за ползване от физически и юридически лица.

Всички клиенти на приходната администрация, които притежават ПИК, могат да я използват, като единственото условие е те да се идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код.

След идентификация клиентите могат да получат данни от данъчно-осигурителната си сметка, водена от НАП, в това число задължения по сметка, направени вноски по съответната сметка и покрити с тях задължения.

Могат да получат и информация за:

 • регистрираните трудови договори и други данни от подадените Уведомления по чл. 62 от КТ;
 • за осигурено лице по декларации обр. № 1, 3 и 5;
 • за избор на осигуряване и трудова дейност на самоосигуряващите се лица;
 • доходи на физически лица по данни от декларация по чл.50 от ЗДДФЛ;
 • данни от декларации по чл. 92 от ЗКПО;
 • декларирани задължения с декларация обр. № 6;
 • информация свързана с формирането на здравноосигурителен статус, вкл. подадени декларации обр. № 7
 • други съобразно подадени към НАП декларации и заявления.

5. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление.

Заявлението може да се подаде, а издадения ПИК да се получи във всеки офис на НАП Персоналният идентификационен код се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Важно за активацията на ПИК!

 Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес.

 След като за първи път въведете своя ЕГН и ПИК за вход в Портала за е-услуги, на Вашия екрана се визуализира съобщение за активация на е-услугите. Имате възможност да посочили имейл адрес за кореспонденция в случай, че не сте попълнили такъв в заявлението за получаване на персонален код. Автоматичното съобщение, което ще получите на посочената електронна поща съдържа линк за активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие получавате достъп до електронните услуги на НАП с ПИК. 

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ,ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТКАЗ МОЖЕ ЗА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:
https://bgaccount.eu/wp-content/uploads/2019/11/OKd268.doc
https://bgaccount.eu/wp-content/uploads/2019/11/OKd252.doc
https://bgaccount.eu/wp-content/uploads/2019/11/OKd251.doc

Източник на материала: НАП

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.