закон за хора с увреждания

В ДВ бр.105, от дата 18.12.2018 г.е обнародван новият Закон за хората с увреждания.

Съгл. чл. 38. (1) с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите следва да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

  1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице
  2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средно списъчния си състав;

Работодателите, които прилагат алтернативни мерки , определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота в /закон за хората с увреждания/

При неизпълнение на тези задължения работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Статията е взета от Акаунтинг нюз :

Прочети повече

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

 ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

Обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., , бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. 

 Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания

Чл. 2. Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за:

1. равнопоставеност на хората с увреждания;

2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;

3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;

4. интегриране на хората с увреждания в работна среда

Чл. 3. Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания.

 Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:

1. медицинска и социална рехабилитация;

2. образование и професионално обучение;

3. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) трудова заетост и професионална реализация;

4. достъпна жизнена и архитектурна среда;

5. социални услуги;

6. социално-икономическа защита;

7. достъпна информация.

Може да свалите целия текст от тук:

https://bgaccount.eu/wp-content/uploads/2018/12/ЗАКОН-за-интеграция-на-хората-с-увреждания-1.doc

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.