Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч.

Декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч.

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.

Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2020 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч  по утвърден образец до 30 юни 2021 г. в  териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за :

бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с не стопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

Предлагаме Ви примерна бланка на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводтсвото, която може да изтеглите от тук:
Приложение 1_декларация_чл 38 (9) 2 ЗСч

Информацията е от сайта на Агенция по вписванията. https://portal.registryagency.bg/


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.