Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ
Декларация по чл. 22 в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021

Размер на еднократното данъчно облекчение за деца по Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ

  • за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);
  • за две – 9000 (сума за получаване до 900 лв.);
  • за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.);
  • размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);

        Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

       Родители, които през 2021 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Можете да ползвате данъчното облекчение по два начина:

  1. Размер на еднократното данъчно облекчение за деца по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ – образец 2021).
  2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

Може да изтеглите актуалната декларация ТУК

За деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ – образец 2021).

Може да изтеглите актуалната декларация ТУК

Ползване на облекченията при работодателите, които към 31 декември 2021 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

  1. Декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2021) и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2021), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.
  2. Писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Ако не желаете да ползвате данъчното облекчение пред работодателя, може поискате възстановяване на сумата от НАП. Това става с подаване на годишна данъчна декларация. Конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата на подаване.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2021 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

АКО желаете съдействие за подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с която да ползвате данъчното си облекчение се свържете с нас ТУК


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)? БГАКАУНТ ЕООД

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.