декларацията по чл.55

До 31.10.2020 г. е срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ  за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

В обхвата на задължените лица за подаването на декларацията за дължими данъци на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ попадат лицата, които следва да удържат и/или внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, а именно:

предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят авансов данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и авансов данък за паричните доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ (по чл. 43, ал. 4,

чл. 44, ал. 4 и чл. 44а ЗДДФЛ), както и окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ за доходи на местни и чуждестранни физически лица. В тези случаи се попълват съответните редове в колона 3 на Част ІV от декларацията.

Обстоятелството, дали декларацията се подава от платеца или от получателя на доходите, се отбелязва в Част І на декларацията, като се попълват съответно т. 1, когато декларацията се подава от платеца, или т. 2, когато се подава от получателя на дохода, върху който се дължи подлежащ на деклариране данък.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно в срок до края на месеца, следващ тримесечието на данъчната година, за което е дължим данъкът. За деклариране на дължим окончателен данък за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица от търговски банки, установени на територията на Р България, срокът за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от банките е до края на месеца, следващ месеца на придобиване на доходите.

Задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ възниква само, в случаите когато са налице дължими данъци за внасяне за съответното тримесечие. Например, ако едно предприятие изплаща през четвъртото тримесечие само доходи от наем на местно физическо лице, което не е заявило желание за удържане на авансов данък, то предприятието няма да е задължено да удържа авансов данък и съответно да подава декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. От друга страна обаче, задължение за подаване на декларацията възниква, независимо дали дължимите данъци са внесени в законовите срокове, или не.

Декларацията за дължими данъци на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ, същата да се подава само по електронен път.

Важно е да се има предвид, че промени във вече подадена декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ се извършват по реда чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), когато не е изтекъл законоустановения срок за подаването на декларацията и промените са свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата за облагане и размера на задължението. Всяка следваща декларация, подадена в рамките на тримесечието, заменя предходната, поради което коригиращата декларация следва да съдържа всички дължими данъци в рамките на тримесечието.

Ако в подадена декларация за конкретно тримесечие впоследствие се открие техническа грешка, но след изтичане на законоустановения срок за извършване на корекции, може да се подаде молба в свободен текст в компетентната териториална дирекция на НАП, в която да се посочи допуснатата неточност. В този случай несъответствието може да се отстрани по реда на чл. 103 ДОПК с подаване на нова декларация.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)? БГАКАУНТ ЕООД

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

 

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.