РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА  

Регистрацията на фирма в България от чуждестранни лица – видове:

– Регистрация на фирма от физическо лице от страна в Европейският съюз

– Регистрация на фирма от физическо лице от страна извън съюза

– Регистрация на фирма като съдружниците в новата фирма ще са чуждестранни юридически лица

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от страна извън съюза /ТРЕТИ СТРАНИ/ ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице от страна извън европейския съюз е достатъчно то да носи със себе си паспорт или лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, от Европейският съюз

При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо:

– актуално състояние от съответният търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, които ще имат дял в българската фирма;

– решение на съдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружество в България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробно правата на упълномощеното лице – да регистрира фирма, като се подпише по документите, да упълномощава други лица да подадат документите, да открие банкова сметка, да назначи управител.

Банковите такси за откриване на набирателна сметка и за удостоверение за внесен капитал  варират в зависимост от банката, в която ще се открива сметката. Ние ще Ви насочим към банка с най-ниски цени за откриване на сметка и издаване на удостоверението за внесен капитал.

Допълнителен разход в сравнение с регистрацията на фирма от български гражданин е единствено необходимостта от превод на документите / в случаите когато лицето учредител не владее български език / от български на съответния чужд език.

Регистрацията на фирма в Р България може да се използва за първа стъпка за получаване на виза, временно или постоянно пребиваване в България.

За контакт: 0883 911 999 

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?