РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА  – 255 лв.

В ЦЕНАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА Е  ВКЛЮЧЕНА  ДЪРЖАВНА ТАКСА

При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

1. Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни

2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице

3. Безплатна консултация със счетоводител

4. Съдействие при изготвяне на  печат

5. Изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно

6. Изготвяне на документи за регистрация на фирмата по ДДС / по желание /

*Цените за банковите услуги, комисионни и нотариални такси варират. Ще ви насочим към най-добрите цени за тези услуги.

Ако искате сами да регистрирате фирма предлагаме –

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД или ООД – 100 лв.,

която сума включва подготовка на всички необходими документи в наш офис,

инструкции за подаването им в Търговския регистър и безплатна консултация.

Капиталът на дружеството трябва да е най-малко 100 лв.

Данъчната регистрация на търговските дружества вече се извършва служебно от съответната компетентна териториална дирекция на НАП въз основа на данните от търговския регистър

Печат на фирмата се прави след нейната регистрация.

Всички наши клиенти ползват право на безплатна счетоводна консултация преди или след регистрацията на фирмата.

Необходими документи за регистрация на фирма ЕООД

– Заявление за вписване на обстоятелставата относно дружество с ограничена отговорност (A4) – съдържа данните за фирмата, управителят, капиталът и т.н.

– Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа.

– Декларация по чл. 142 от ТЗ – декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и няма да се взима участие в други дружества.

– Протокол от решение на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество.

– Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, което касае новото ЕООД.

– Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Бланките за протокола и учредителния акт се изготвят от нас и са различни за всяко едно дружество.

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?