РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА  

При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

1. Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни

2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице

3. Безплатна консултация 

4. Съдействие при изготвяне на  печат

5. Изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно

6. Изготвяне на документи за регистрация на фирмата по ДДС / по желание /

*Цените за банковите услуги, комисионни и нотариални такси варират. Ще ви насочим към най-добрите цени за тези услуги.

Необходими документи за регистрация на фирма 

– Заявление за вписване на обстоятелставата относно дружество с ограничена отговорност (A4) – съдържа данните за фирмата, управителят, капиталът и т.н.

– Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа.

– Декларация по чл. 142 от ТЗ – декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и няма да се взима участие в други дружества.

– Протокол от решение на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество.

– Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, което касае новото ЕООД.

– Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Бланките за протокола и учредителния акт се изготвят от нас и са различни за всяко едно дружество.

За контакт: 0883 911 999 

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?