Независимо от броя на персонала във Вашата фирма, работата, свързана с неговото администриране, е еднакво тежка и отговорна. Ето защо ние предлагаме услугата Пейрол.

Пейрол е счетоводна дейност, която включва различни нормативни и юридически аспекти – от администриране на трудовите договори до изчисляване на възнаграждения, изплащане на бонуси, ваучери за храна, удръжки, транспортни разходи, медицински пакети и осигуровки. Правилното им администриране изисква непрекъснато следене на честите промени в нормативната уредба, спазване на точни срокове и специфики – според данъчното и трудовото законодателство.

БГАКАУНТ ЕООД разполага с квалифициран екип от ТРЗ специалисти, с богат опит в областта на трудово-правните отношения и ТРЗ дейността, което ще Ви осигури професионално обслужване и гаранция за спазването на законовите изисквания и срокове. И всичко това, по максимално ефективен за фирмата начин и на приемлива цена.

Предимства на услугата

 • Пълна конфиденциалност по отношение на възнагражденията във Вашата организация;
 • Оказване на съдействие при извършване на проверки от данъчни и осигурителни органи, а също така и от одитори;
 • Експертно и навременно обслужване на всички ТРЗ дейности;
 • Спестяване на разходи по поддръжка на софтуер и наемане на ТРЗ специалист.

Какво включва процеса на Пейрол

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за напускане, както и тяхната регистрация в НАП;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране и осигурителен стаж;
 • Изготвяне на разчетно платежни ведомости за заплати;
 • Изготвяне на служебни бележки за доход;
 • Поддържане на регистри за болнични листа, за трудовите книжки;
 • Подаване на декларации 1 и 6;
 • Оформяне на трудови и осигурителни книжки;
 • Безкасово плащане на заплати;
 • Сътрудничество при проверки от Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда” и др.