Обработка на работни заплати-ТРЗ включва:

Съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи.

Съставяне досиета на персонала на фирмата.

Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати.

Изготвяне на декларации образец Д1 и Д6.

Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски;

Представяне на болнични листове в НОИ.

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.