Регистрация на нова фирма

Изпращане  на документи от офис на клиента чрез имейл или качване през нашия сайт.

Счетоводство

Осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Съставяне на платежни.

Изготвяне на счетоводни финансови отчети.

Интернет банкиране.

Изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС.

Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации.

Изготвяне на справки за нуждите на Банки, НАП, НОИ, НСИ и други;

ТРЗ и Личен Състав

Съставяне на трудови договори .

Съставяне досиета на персонала на фирмата

Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати.

Изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.

Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.

Представяне на болнични листове в НОИ.

Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;