Абонаментно счетоводно обслужване включва:

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер;
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента /при договорка/и абонаментно счетоводно обслужване ;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 • Обработване на касовите и банкови разплащания;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Подготвяне  и  подаване на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които счетоводната кантора е била отговорна за счетоводното обслужване;

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Клиентите ни получават широко обхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания.