чл._73_ал._6
Справка за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (по електронен път)

І. Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

  Приемане на Справка за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (по електронен път) № ……    

II. Правно основание

Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – чл. 73, ал. 6

Данъчно осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) – чл. 102, ал. 1

ІІІ. Достъп до услугата

Настоящата услуга се предоставя само по електронен път чрез електронния портал на НАП: https://inetdec.nra.bg.

 ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Заявители на услугата са предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи.

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата  „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“.

 Необходими документи: справка по образец.

Срок: 28 февруари на следващата година.

Вътрешен ход на процедурата:

Справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Резултат от процедурата:

Приета/отхвърлена справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината по трудови правоотношения

  1.  Ниво на предоставяне на услугата, съгласно Наредбата за административния регистър

Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. За услугата може да бъде подадено електронно заявление през портала за електронни услуги на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/

 VІ. Образци и формуляри

Приемане на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината по трудови правоотношения

VIІ. Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса.

VIІІ. Орган, осъществяващ контрол върху дейността по предоставяне на услугата

Прекия ръководител

ІX. Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата

infocenter@nra.bg

Х. Начин на получаване на резултата от услугата

  • По електронен път

Може да изтеглите Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (за работодателите, подали данните)

или от ТУК


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.