чл.73 ал.1
Предоставяне на справка актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (включително по електронен път)

 І. Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Предоставяне на справка актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (включително по електронен път и с персонален идентификационен код) – № …..

II. Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 17, ал. 1, т. 7

ІІІ. Достъп до услугата

Звено за административно обслужване в компетентната  ТД/офис на НАП на лицето. За физическите лица, включително едноличните търговци, компетентна е ТД на НАП по  постоянния им адрес, а за местните юридически лица – по седалището /за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, за средни данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО/: http://nap.bg/page?id=24

При ползване на услугата по електронен път – чрез портала за електронни услуги на НАП: https://inetdec.nra.bg .

 I Процедура по извършване на административната услуга

Заявители на услугата са физически и юридически лица.

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“ и до групата „Предоставяне на информация от платци на доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“.

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“.

Необходими документи: не се изискват

Срок: в момента на заявяване

Вътрешен ход на процедурата:

При устно заявяване на място в ТД/офис на НАП орган по приходите предоставя справка, генерирана от информационната система на НАП. Справката съдържа информация за подадените данни, декларирани със „Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“.

След идентификация на лицата, същите могат да подадат електронна заявка за получаване на справката. Визуализират се данни, декларирани със „Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“.

Резултат от процедурата:

Визуализиране на данни, декларирани със „Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“.

Ниво на предоставяне на услугата, съгласно Наредбата за административния регистър:

Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.

Образци и формуляри

Справка актуално състояние на данни, декларирани със „Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“.

VI. Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса.

VIІ. Орган, осъществяващ контрол върху дейността по предоставяне на услугата

Прекия ръководител

VIІІ. Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата

infocenter@nra.bg

Начин на получаване на резултата от услугата

  • В офис на НАП – лично или от упълномощено лице (не се изисква нотариално заверено пълномощно)
  • По електронен път.

Може да изтеглите Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (за платците на доходи, подали данните)

или от ТУК


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.