становище

Публикувано е Становище за приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г.

Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

На чacт  от  поставените въпроси по отношение на условието дейността, пораждаща задължение за регистрация по чл. 96, ал.  10  от  ЗДДС,  да  бъде  извършвана  последователно  и непрекъснато от  две  или  повече  лица,  е  приложимо  изложеното  в  становище  с  изх. № 0-00-8/10.01.2020 г.

Повече информация относно това становище може да прочетете ТУК

Целия файл може да изтеглите от ТУК


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.