чл.328 от КТ
Прекратяване на трудов договор по чл.328 от работодателя с предизвестие.

Чл.328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:

 1. при закриване на предприятието;
 2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 3. при намаляване на обема на работата;
 4. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
 5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
 8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
 9. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.);
 10. (изм. – ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 7 от 2012 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;

10а. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;

10б. (нова – ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна т. 10а, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

10в. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;

 1. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
 2. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г. ) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

(3) (Нова – ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случаите по ал. 1, т. 10а, 10б и 10в работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.