Бланка на декларация по чл.38

Декларация за фирми, които не са извършвали дейност през 2019г. в Агенция по Вписванията към Търговски регистър

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, имат задължението да подадат декларация за неактивност в Агенция по вписванията в срок до 31.03.2020г.

Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството (ЗСч.) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, следва да се има предвид, че със Заповед №ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите е утвърден образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на декларация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150) и е публикуван на страницата на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (www.brra.bg) в раздел „Документи“, „Бланки“

(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)

ДВ_бр2 от 07.01.2020
ДВ_бр2 от 07.01.2020

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за :

бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с не стопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

Предлагаме Ви примерна бланка на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводтсвото, която може да изтеглите от тук:
Приложение 1_декларация_чл 38 (9) 2 ЗСч


ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

За контакт: 0883 911 999 / 032 335 999

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес.